Algemene Voorwaarden Kies, voor jezelf academie

Hieronder tref jij de algemene leveringsvoorwaarden van Kies, voor jezelf academie. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Kies, voor jezelf academie. Bij iedere aanbieding, offerte zullen door Kies, voor jezelf academie zal verwezen worden naar de algemene voorwaarden. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaar je tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

DEFINITIES

 1. Aanbieder:  Kies, voor jezelf academie gevestigd in Het nieuwe Kantoor te Den Haag
 2. Een online cursus: een cursus die online te volgen via het internet op een computer,  laptop, Mac indien mogelijk smart-phone.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Kies, voor jezelf academie een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Kies, voor jezelf academie opgenomen wordt.

 

FACTURERING/BETALING

 1. Voor aanvang van de (online) trainingen van Kies, voor jezelf academie is vooruitbetaling verschuldigd.
 2. Indien jij hebt gekozen heeft voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. Jij ontvangt hiervoor een factuur.

 

DUUR EN BEËINDIGING

 1. Kies, voor jezelf academie kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Kies, voor jezelf academie gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 2. Kies, voor jezelf academie kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
 3. Kies, voor jezelf academie heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Annulering/opzegging van een training/workshop online cursus overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Kies, voor jezelf academie vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

 

LEVERING EN LEVERTIJD ONLINE TRAININGEN EN TRAININGEN EN WORKSHOPS

 1. Kies, voor jezelf academie gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens voor de online training, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.
 2. Mocht Kies, voor jezelf academie onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen voor online trainingen en off-line trainingen en coaching, dan kan Kies, voor jezelf academie alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Kies, voor jezelf academie een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Verplaatsing van geplande een op een gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Kies, voor jezelf academie. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.
 4. Om tot een optimaal resultaat te komen van de online cursus is het van belang, niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het online instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook door actief aanwezig te zijn ten tijde van de online trainingswebinars.

 

OVERMACHT

 1. Kies, voor jezelf academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Kies, voor jezelf academie als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. Kies, voor jezelf academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Kies, voor jezelf academie niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
 3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Kies, voor jezelf academie alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Kies, voor jezelf academie geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Kies, voor jezelf academie tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

COPYRIGHT

 1. Al het door Kies, voor jezelf academie vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kies, voor jezelf academie niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Kies, voor jezelf academie gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Kies, voor jezelf academie vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Kies, voor jezelf academie een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door Kies, voor jezelf academie verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Kies, voor jezelf academie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Kies, voor jezelf academie hiervoor een vergoeding bedingen.
 3. Kies, voor jezelf academie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Kies, voor jezelf academie slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Kies, voor jezelf academie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Kies, voor jezelf academie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

 

OVERIG

 1. Kies, voor jezelf academie zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Kies, voor jezelf academie .

Kies, voor jezelf academie`